Lyric Love


Love, so many things i gotta tell you but im afraid i wont know how cuz there s a possibility that you look at me differently. Love, ever since the first moment i spoke your name i thought that all i knew that by you bein in my life things were destined to change cuz
Chorus:
Love, so many people use your name in vain. Love, those who have faith in you sometimes go a stray. Love through all the ups and downs, the joys the hurts. Love for better or worse i still will choose you first.

Many days ive longed for you wanting you hoping for a chance to get to know you...longing for your kiss for your touch for your feel. Many nights ive cried from the things you do felt like i could die from the thought of losing you. I know that your real with no doubts and no fears and no questions

Chorus

At first you didnt mean that much to me no but now i know youre all i need. The world looks so brand knew to me now that ive found love. Every day i live for you, and every thing that i do i do it for you. What i say is how i feel so believe its true...youve got to know im true

Chorus 2x

Íóíöà öîìïðåíäè òó àìîð öóàíäî ëëåãî û ñå ôóå äå ïðîíòî
öîìî íóáå ïàñàéåà àñè ëëåãàñòå òó û òå ôóèñòå
òå àãðàäåçöî ëîñ ìîìåíòîñ qóå à òó ëàäî ìå îôðåöèñòå
ñîëî
qóèñèñòå äèâåðòèðòå öîíìèãî óí ðàòî
ëóåãî
òîäàñ ìèñ èëóñèîíåñ ëàñ äåÿñòå à óí ëàäî
ïîð qóå
àëãóèåí öåðöàíî à òè òå öàëåíòî åë îèäî

Òå ñåíòèàñ ìóû îðãóëëîñà äå òåíåð ìèë ïðåòåíäèåíòåñ
ëî íîìáðàáàñ öàäà ðàòî öîìî ñè ôóåðàñ ëà ðåèíà
åí òó ðèñà ôèãóðàáà ìè íîìáðå åí ëåðòðèöàñ íåãðàñ
ûî qóå
ìå åñòàáà åíàìîðàíäî äå òè ëîöàìåíòå
òàíòî
òàíòî òèåìïî òåíèà äå íî ñåð òàí àëåãðå
öèåãî
ûî ìð åíöîíòðàáà qóå öàñè àë àáèñìî öàèãî

ÖÎÐÎ:

Ãðàöèàñ ïîð þãàð öîíìèãî
ïîð hàöåðìå òàíòî äàíî
ûî ñàáèà qóå åë ðåñóëòàäî
èáà à ñåð åë ìèñìî
íî âîëâåðå à åíàìîðàðìå
ñå ôóå åë àìîð äå ìè ïå÷î
áóñöàðå óí ëóãàð áèåí ëå¸ñ
äîíäå ðåôóãèàðìå
ûà ñå àëåÿðîí
ìèñ åñïåðàíçàñ
ñèí òèqóåòå äå ðåãðåñî
ìó÷àñ ãðàöèàñ ïîð áðèíäàðìå íàäà
àhè íîñ âåðåìîñ äå íóåâî.

Ôóå åë åíöàíòî äå òóñ î¸ñ åë qóå ìå öàóòèâî åí ñåãóèäà
ôóå òó ðèñà ìàë ôèíãèäà ëà qóå ìå àëóìáðî åë öàìèíî
û àñè öîìåíçî åë åíãàíî qóå íî ñå äîíäå hå öàèäî
íóëî
àñè qóåäî åë äåñòèíî äå óí hîìáðå ñèíöåðî û íîáëå
öóàíäî
öîìåíçàáà à åñöàïàðñå äå óí ìóíäî äå ìèë åððîðåñ
òó åðàñ
ëà qóå òåíèà åëåãèäà àöàáàñòå öîíìèãî

Ïóåäå ñåð qóå ìè öàìèíî ñå åíäåðåçöà û ñåà åë äå àíòåñ
åë ìóíäî äà òàíòàñ âóåëòàñ qóå àëãóí äèà åë hîìáðî òå òîöî
qóèçàñ òåíãà ûà ïîäåðåñ û ìè ñóåðòå öàìáèå óí ïîöî
ïåðî
íî ãóàðäàðå ðåíöîð ñè ìè àëìà íî åñ äå ïèåäðà
ñîëî
qóå Äèîñ äåöèäà ëî qóå åë äåñòèíî òå åñïåðà
û qóå
ñåàñ ìóû ôåëèç öîí åë àóíqóå òó íî ëî qóèðàñ